ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – HEALTH CREDU PROJECT

Το σωματείο μας, από 1 Οκτωβρίου 2018, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ERASMUS «HEALTH CREDU PROJECT»

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εξέλιξη του, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα ακόλουθα έντυπα:

http://www.healthcredu.eu/?lang=el (Διαδραστικά εργαλεία)

Δημιουργία υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος (Βασική Μεθοδολογία)

Kick off meeting at Lithuania

Κατατοπιστικό – Erasmus Mass Media


Ομαδική εργασία σε σεμινάριο 16/11/2019 για κατατόπιση για το πρόγραμμα
Από το σεμινάριο 16/11/2019 με συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών

Στις 16 Νοεμβρίου οργανώθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σεμινάριο για γνωριμία εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα «Δημιουργία υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος για Ενιαία και Ισότιμη Ποιοτική Εκπαίδευση»

Πήραν μέρος 30 περίπου εκπαιδευτικοί και άλλα άτομα που έχουν σχέση με την Εκπαίδευση αφού το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 οργανισμοί από 3 χώρες. Από την Κύπρο εταίρος είναι ο Σύνδεσμος Στήριξης Οικογένεια ς και Παιδιού ΚΙΒΩΤΟΣ.

Κυριάρχησαν διαδραστικές  δραστηριότητες αφού βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αλλαγή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας για να γίνεται η μάθηση πιο συμμετοχική, πιο ευχάριστη, πιο συνεργατική και πιο  ομαδική. Αποτέλεσμα, αυξάνεται η συνεργασία μαθητών με τους εκπαιδευτικούς, παραχωρούνται μεγαλύτερες ευθύνες και καθήκοντα  για τη μάθηση στους μαθητές/τριες,  επιτυγχάνεται ευχαρίστησε στη μάθηση, μειώνονται οι συγκρούσεις, επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HEALTH CREDU (στο πρόγραμμα συμμετέχει η ΚΙΒΟΤΟΣ),  ομάδα είκοσι εκπαιδευτικών από Κύπρο, Λετονία και Λιθουανία, πήραν μέρος το Γενάρη 2020, σε εκπαιδευτική συνάντηση 5 ημερών στην Ρίγα, Λετονίας.  Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο για εφαρμογή στα σχολεία νέων τεχνικών διδασκαλίας, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, να αυξηθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, να βελτιωθεί το κλίμα μάθησης με ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες και γενικά να μειωθεί το άγχος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, για να έχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.


Erasmus project:Creation of healthy and safe environment as core drive of Inclusive and equitable quality education

Το πρόγραμμα Erasmus HEALTH CREDU – Δημιουργία Υγιούς Μαθησιακού Περιβάλλοντος για Ισότιμη και Ποιοτική Εκπαίδευση, τελείωσε με επιτυχία. Συμμετείχαν η Κύπρος, η Λιθουανία και η Λεττονία. Από τη Κύπρο, εταίρος ήταν ο Σύνδεσμος Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού ΚΙΒΩΤΟΣ.

Η Μεθοδολογία και τα Διαδραστικά εργαλεία θα βοηθήσουν κάθε Εκπαιδευτικό και Εκπαιδευτή να βελτιώσει τη διδασκαλία, με διαδραστικές  τεχνικές, με ανάπτυξη θετικού μαθησιακού κλίματος μάθησης, με προσέγγιση του/της μαθητή/τριας ως ισότιμου μέρους της μάθησης.

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων σε  μερικές σχολικές τάξεις είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η ατμόσφαιρα στην τάξη έγινε πιο φιλική, αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μειώθηκε το άγχος τους, μειώθηκε η φυσική και ψυχολογική βία μεταξύ των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι το κλίμα στην τάξη είναι πιο φιλικό, αυξήθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας, το άγχος και οι εντάσεις μειώθηκαν όπως και οι αντικοινωνικές ενέργειες.


Multiplier activities – Πολλαπλασιαστικές δραστηριότητες

Οι συντελεστές του προγράμματος